Real-servis CZ s.r.o    Volejte: +420 318 660 092

Aktuality

Tipy a rady pro prodávající nemovitosti

    Spoluprací se zkušeným realitním makléřem můžete celý proces prodeje nemovitosti značně urychlit, dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny a ušetřit si velké množství starostí.

PROHLÍDKA VAŠÍ NEMOVITOSTI REALITNÍM MAKLÉŘEM

    Prohlídka Vaší nemovitosti je důležitá pro odhad její prodejní ceny. Pro určení prodejní ceny hraje roli nejenom nemovitost jako taková (stáří, stav a vybavení), ale i okolí (občanská vybavenost, dopravní obslužnost) a aktuální nabídka nemovitostí k prodeji v dané lokalitě.

PŘÍPRAVA VAŠÍ NEMOVITOSTI K PRODEJI

    Ještě před tím, než nabídnete svou nemovitost k prodeji, je důležité důkladně ji připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Při první prohlídce Vám realitní makléř poradí důležité tipy a doporučení pro co nejrychlejší a nejsnadnější prodej Vaší nemovitosti.
    Nemovitost by měla působit čistě a upraveně, aby první dojem zájemce byl co možná nejlepší. Při fotografování Vaší nemovitosti doporučujeme odstranit osobní předměty či rodinné fotografie.

UZAVŘENÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

    Náš makléř vás pečlivě seznámí s podmínkami spolupráce. Jestliže dojde k dohodě, uzavřete s naší realitní kanceláří zprostředkovatelskou smlouvu pro výhradní zastupování při prodeji Vaší nemovitosti. Tato smlouva zajišťuje serióznost průběhu prodeje, obsahuje dohodnuté podmínky a zakládá oprávnění makléře nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

ZPRACOVÁNÍ PRODEJNÍ PREZENTACE VAŠÍ NEMOVITOSTI

    Náš makléř zpracuje profesionální prezentaci Vaší nemovitosti pro inzerci na předních celorepublikových i místních realitních portálech a na našich webových stránkách a vývěsních skříních. Prezentace obsahuje veškeré obecné a technické informace o Vaší nemovitosti, fotodokumentaci, půdorysy a další případné dokumenty či informace. Poté bude Vaše nemovitost vložena na výše uvedené realitní portály.

PROHLÍDKY VAŠÍ NEMOVITOSTI

    Náš makléř vybere vhodné zájemce o prohlídku Vaší nemovitosti z naší databáze klientů a zároveň po dohodě s Vám zajistí prohlídky nemovitosti. Stejně tak zajistí prohlidky i s dalšími zájemci, kteří reagují na naší inzertní nabídku. Tím šetří váš čas i soukromí.

REZERVAČNÍ SMLOUVA

    V případě, že se zájemce za dohodnutých podmínek rozhodne pro koupi Vaší nemovitosti, uzavře s ním naše realitní kancelář rezervační smlouvu, podle níž klient složí rezervační poplatek. Nemovitost je tak pro zájemce rezervována a ten má dostatek času na vyřízení případného jejího financování formou hypotečního nebo překlenovacího úvěru, který pro kupujícího vyřídíme zdarma, což může ovlivnit rychlost prodeje ve Váš prospěch. V případě úhrady kupní ceny v hotovosti, zajistíme pro kupujícího notářskou úschovu.

KUPNÍ SMLOUVA – BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ

Smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnictví z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do Katastru nemovitostí. Smluvní strany podepíší všechny potřebné smlouvy a naše realitní kancelář zajistí jejich podání na Katastrální úřad. V případě úschovy kupní ceny předložíme potřebné dokumenty pro její uvolnění.

DOHODA O PŘEVODU ČLENSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ – BYT V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ

    Dohoda, na základě které dochází k převodu družstevního podílu z převodce na nabyvatele okamžikem doručení této dohody příslušnému Bytovému družstvu. Smluvní strany podepíší všechny potřebné dohody a naše realitní kancelář zajistí jejich předložení Bytovému družstvu. V případě úschovy kupní ceny předložíme potřebné dokumenty pro její uvolnění.

PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI

    Při předání Vaší nemovitosti sepíšeme předávací protokol se stavy měřících zařízení a zajistíme předání nemovitosti u obstaravatelské kanceláře a energetických společností.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

    Při předání nemovitosti musí prodávající zaplatit Daň z převodu nemovitosti, která činí 3% z kupní ceny nebo ze znaleckého posudku podle toho, která je vyšší. Vzhledem k tomu, že kupující je podle zákona ručitelem a v případě neuhrazení by tedy Finanční úřad mohl daň vymáhat po něm, odesíláme odpovídající část kupní ceny z úschovy nebo z hypotečního či překlenovacího úvěru přímo na účet Finančního úřadu.

Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí je nutné předložit daňovému úřadu do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Povinnými přílohami k tomuto přiznání je:
–    znalecký posudek o ceně nemovitosti vyhotovený znalcem. V případě Vašeho zájmu zajistíme vypracování tohoto posudku.
–    originál nebo ověřená kopie Kupní smlouvy s razítkem katastrálního úřadu. Pokud prodávající vlastní nemovitost po dobu kratší než 5 let a není v nemovitosti hlášen k trvalému pobytu déle než 2 roky, musí zaplatit také daň z příjmů. 

Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o převod nebo přechod vlastnictví:
–    k nemovitosti, která je zcela osvobozena od daně

–    k pozemku bez stavby a trvalého porostu – v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu pozemku sám podle oceňovacího předpisu

–    při zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při darování nemovitosti – v těchto případech si může daňový subjekt zjistit cenu věcného břemene sám dle oceňovacího předpisu

–    k nemovitosti z vlastnictví územního samosprávného celku – základem daně je cena sjednaná

–    při vydražení nemovitosti – základem daně je cena dosažená v dražbě

–    při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem – základem daně je cena stanovená soudem

–    při úplatném převodu nebo přechodu nemovitosti z vlastnictví České republiky, je-li převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti od daně osvobozen